RODO

RODO - Klauzula Informacyjna

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 . Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjo-Med Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej z siedzibą w Strzelinie, Fizjo-Med prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: adres e:mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 698-999-290 pisemnie na adres Fizjo-Med Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej, ul. Okulickiego 9, 57-100 Strzelin.
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit.c) RODO.
    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem prawnie uzasadnionych sytuacji wynikających z art. 26 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318)
    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:

    - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
    - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
    - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
    - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
    - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.(dalej RODO) Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej
Fizjo-Med informuje, iż przebywając w Ośrodku w Strzelinie  może się Pani/Pan znaleźć
w polu monitorowania  kamery, która rejestruje obraz przez całą dobę.

1. Administratorem danych zapisanych przez kamery monitoringu jest Ośrodek Intensywnej Terapii Ruchowej Fizjo-Med., ul. Okulickiego 9, 57-100 Strzelin, tel. 48 71 716 47 34, reprezentowany przez Właściciela.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marzena Calów-Król kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 698-999-290 ;
3. Celem przetwarzania danych uzyskanych z kamer jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w ośrodku, zabezpieczenie mienia w tym sprzętu medycznego oraz magazynów i archiwów.
4. Podstawą prawną stosowania monitoringu jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
5.  Obraz z kamer, które zarejestrowały Pani/Pana obecność w naszym Ośrodku zostanie trwale usunięty (nadpisany) po kilkudziesięciu  dniach.
6. Dane, zapisane jako obraz z kamer monitoringu wizyjnego, w razie konieczności będą udostępniane organom wymiaru sprawiedliwości oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki organom ścigania, a także w uzasadnionych przypadkach mogą być również udostępniane służbom państwowym.
7. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Dane te będą przechowywane z zastrzeżeniem zdania następnego, przez okres nie dłuższy niż 30 dni i następnie zostaną usunięte przez nadpisanie na nich nowych danych
z zastrzeżeniem, że jeżeli nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu
lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych zapisanych przez monitoring,
jest ono jednak ograniczone przez prawa innych osób, których dane zostały zapisane
oraz przez możliwości techniczne wyodrębnienia z posiadanego zapisu danych dotyczących wyłącznie Pani/Pana.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Administrator nie używa żadnych programów umożliwiających rozpoznawanie osób jak również obraz monitoringu nie jest analizowany i przetwarzany przez żadne oprogramowanie umożliwiające profilowanie, tak więc Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

DOŁĄCZ DO NAS :)